سایت بازی انفجار تک بت بدون فیلتر ماه بت بابا بت آریان بت ozabet بری بت ناسا بت مل بت بدون فیلتر برنامه مگاپاری وان ایکس بت بدون فیلتر وین نود

بت 120: بدون فیلتر، آدرس اصلی، و اپلیکیشن – کلیک کنید!

برای ورود به بت 120 کلیک کنید

درگاه پرداخت مستقیم | واریز جوایز در کمتر از ۲۴ ساعت

تا ۳۰۰ % شارژ هدیه

ورود به سایت
120
اکتبر 31, 2023

دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور

دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور

دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور

دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور | دانلود رایگان رمان اوف تندتر pdf با لینک مستقیم بدون سانسور | دانلود رمان اوف تندتر با فرمت pdf بدون سانسور

رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور

گوشهچشم نگاش کردم، نگاش پر از آتیشبود که همه وجودمو
میسوزوند. لحظاتیتو نگاه دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور هم غرق شدیمتا اینکه
منباالخره خودمو کنترل کردم و با صداییکه انگار از ته چاه
باال میاومد گفتم:
-شالمو ول کن بذار برم.
-خیلیدوستت دارم! عاشقتم! دیوونتم!یهدیوونهروانی!
زود از کنارم رد شد و رفت. اینبار اون از من فرار کرد. دیگه
حتینمیتونستم راه برم! به دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور زور میونجمع رفتم.
بامهمونایجدیدهم سالم و احوالپرسیکردم و سر جام کنار سپیده
نشستم. سپیدههیاز گوشه چشم نگام میکرد
ومن سعیمیکردم نگامو ازش بدزدم. دیدهبود داریوشاومده
دنبال من حاال هیکرم میریخت. کم کم همه مهمونا
اومدن. بیشترشونجوون و دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور مجرد بودن. انتظار داشتم اکیپ
دوستایداریوشهم همون شریایناباشن، ولیخبری
نشدازشون. دخترا مثل پروانه دور داریوشمیچرخیدنًو اصال
هم براشون مهم نبود اگه ذره ذره شخصیتشونآب
بشهو بریزه. بنده خدا داریوشحق داشت بایهنه شنیدناز من
انقدر تعجب کنه! به دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور عینهداشتم میدیدمتو مرام
385
تقاص
داریوشنه وجود نداره و همه دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور درخواست نشنیدهبراش هالکن!
خیلیبرام مهم نبود که دخترا دارن براش خودکشی
میکنن، چون حواس اون کامل به من بود و حواس منم به اون!
قلب من زنجیرشده بود به قلب داریوش. فقط از ترسم
بودکه ازش دوریمیکردم. میترسیدمولم کنه و من نابود بشم!
صدایآهنگ که بلند شد دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور دختر و پسرا وسط
رفتن.به سپیدهگفتم:
-اگه امشب بخوایفقط با آرمینباشیمیکشمت! من اینجا
کسیرو جز تو نمیشناسم.
خندیدو گفت:
-خیلیخب چرا گازم میگیری؟  دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور من که اینجا پیشتوام.
-گفتم کهیهموقع سرتو زیرنندازی،عینگاو پاشیبری!
سپیدهکه همه حواسش به دختر و پسرایاون وسط بود، گفت:
-میبینیچقدر سعیدر خود نماییدارن؟
تکهایخیارتو دهنم دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور  گذاشتم و گفتم:
-ول کن بابا! به ما چه.
-ولیمن تصمیمدارم اینارو مات کنم!
-چه طوری؟
386
تقاص
-پاشو ما هم بریموسط. دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور تو کالس رقص رفتی. میتونیهمه رو
بکنیتو قوطی!
خیارتویگلوم پریدو به سرفه افتادم. سپیدهچند بار محکم پشتم
کوبید. بعد از اینکه به حالت طبیعیبرگشتم،
سپیدهدوباره گفت:
-چه مرگت شدیکدفعه؟ دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور مگه من چیگفتم که هول کردی؟
-داریچرت میگی!
-چرت چیه؟تو بایداینکارو بکنی! واسه تو که کارینداره.
-چیداریمیگی؟من جلو اینهمه چشم که از قضایهنفرشون
رو هم نمیشناسم! عمراً!
-ا لوس! پاشو دیگه.
-با اینلباس نمیتونم دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور سپیدهگیرنده دیگه!
-داریبهونه میاری!
-خب آره دارم بهونه میارم. من اینکارو نمیکنم!
-بلند شو دیگه. جون من، اصال ً جون داریوش!
اَهلعنتی! رویقسم خیلیحساس بودم! چپ چپ که نگاش کردم
فهمیدکم آوردم. از جا دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور پریدو دستمو کشید ً. ناچارا
387

دانلود رمان اوف تندتر pdf

باهاشهمراه شدم. رقصیدنبرام دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور کار سختینبود اما عادت نداشت
جلوییکساییکه نمیشناختمشون خود نمایی
کنم! اون وسط انقدر شلوغ بود که نمیشد تکون خورد! غر زدم:
-آخه اینجا میشه رقصید؟!  دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسورفقطیهخرده ها. باشه؟
سپیدهدستامو ول کرد و گفت:
-باشه، فقطیهخرده.
دوتاییمشغول شدیم. سپیده دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور معمولیمیرقصیدمثل همه آدمای
دیگه،ولیمن اصول رقصیدنرو خوب بلد بودم.
ضربههایآهنگ رو تو ذهنم میشمردم.یک،دو، سه، چهار،
پنج، شش، هفت، هشت.  دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسوررو عوض میکردم.ً
اصالنمیذاشتم رقصم تکراریبشه و هیچحرکتیرو دو بار
انجام نمیدادم. خوب بلد بودم چطور میشه چشم
بینندهرو رویخودم میخکوبکنم به طوریکه دلش نیادبه کس
دیگهاینگاه کنه. همون طور  دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور هم شد، توییکیاز
چرخشامچشمم به داریوشافتاد. با بهت بهم خیرهشده بود و با
دست راستش مشغول باز کردن کرواتش بود! نگامو
ازشگرفتم و به رقصم ادامه دادم. آهنگ حسابیاوج گرفته بود
کهیهوصدا قطع شد! من و دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور سپیدهو چند نفر دیگه
388
تقاص
کهوسط مونده بودن خشک شدیمو صدایهوو و داد و هوار بلند
شد. داریوشکنار ضبط ایستادهبود و با موذماری
گفت:
-ببخشید،اینضبط وقتیخیلیداغ میکنهیهوقطع میشه!
میدونستمیهکرمیریختهاما دیگهبه رویخودم نیاوردمو با
سپیدهرفتیمنشستیم. هر دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور دو نفس نفس میزدیم.
سپیدهخندیدو گفت:
-خفن حال کردم! دلم که هیچیهمه وجودم خنک شد.
-دیوونهایتو! اما حال داد، دمت گرم! قر تو کمرم داشت وول
میزد.
-بله! من تو رو میشناسم! دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور فقط بلدیدماغتو بدیباال و بگینه!
خواستمجوابشو بدم که کسینشست کنارم.
چرخیدمو داریوشرو دیدم. پوزخندیزدم و گفتم:
-که ضبطخرابه!
نهلبخند زده بود نه اخم کرده بود، با همون صورت ماسکیگفت:
-خرابم نباشهیهوقتاییمجبوره دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور خراب بشه!
-که چی؟! مسخره!
-چه معنیداره اینهمه چشم بهتو خیرهبشن؟!
389
تقاص
یعنیمتوجه نبودیکهوقتیمیرقصیدیشالت سر میخورد و

باشرم و کمیخشم دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور گفتم:
-بس کندیگه!
تازهصورتش داشت خشم پنهانشو نشون میداد، آب دهنش رو
قورت داد و گفت:
-هیش! اینجا اگه کسیقرارهیقهچاک بده و هوار بزنه منم
خانوم نه شما!
-هیچکار من به تو دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور مربوط نیست.
-هست! همه کارایتو به من مربوطه. ببینرزا ایناحساسات
عجیبغریببه اندازه کافیدارن اذیتممیکنن، تو
دیگهبدترم نکن!
معذببه سپیدهنگاه کردم. دوست نداشتم اینحرفا رو بشنوه. خیلی
راحت از نگام پیبه حالم برد که دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور از جا بلند شد
وگفت:
-من میرم پیشآرمین.
بارفتن سپیدهبه داریوشتوپیدم:
-احساسات عجیبغریبتو به من چه ربطیداره؟! چرا دست از
سر من بر نمیداری؟! من آزاد دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور بزرگ شدم و آزاد هم
390
تقاص
میمونم!
خمشد به طرفم و گفت:
-فکر کردیمن خوشحالم که دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور آزادیمواز دست دادم؟! من آدمی
بودم که اگه سرمو الیگیوتینهم میذاشتن، زیربار
ازدواجو زن و زندگیو مسئولیتایبعدش نمیرفتم! اما چیشد؟!
نفهمیدمچیشد که االن اینبال دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور به سرم اومد! تو …
شایدبه قول شیخشیرازآن داشتییاهر چیزدیگهای! رزا …
پوزخندیزدم و گفتم:
-من آن نداشتم! تو مثل بابات دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور عاشق چشم و ابرویمن شدی! اگه
بالییسر قیافهمن بیادعشق توام دود میشه می
رهتویهوا آقا!
یهجوریگفتم مثل بابات انگار دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور مامان بابایخودم اینجوری
عاشق نشدن! پوزخندیکه نشست گوشه لبش اعصابمو
خردکرد. با همون پوزخند گفت:
-اشتباه تو همینجاست که فکر میکنیمن عاشق چشم و ابروت
شدم! دختر تو مگه چند دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور سالته؟! همش هجده
سالته!یهدختر تو اینسن و سالیعنیاوج نیاز!یعنیوقتییه
پسر بیاددم گوشش به قول تو هیوز وز عاشقانه سر
391
تقاص
بدهدست و پاش میلرزه. اون دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور محکم محکماش هم کم میارن! اما
تو … ببینکم مونده التماست کنم اما بازم میگینه!
بازمخشکی! سردی! مغروری! دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور فکر میکنیبا اینرفتارت می
تونیمنو پس بزنی. خبر نداریهر نه که تومیگیمن
بیشتراسیرتمیشم. رزایهچیزیرو خوب تویگوشت فرو
کن. تو دست و بال من دختراییبودن که از زور
خوشگلیبیشاز اندازه نمیشد دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور تویصورتشون نگاه کرد! اما
همونا با وجود اینکه خیلیاشونهم رشته خودم و
دخترایفوق العاده خوب و نجیبیبودن حتییهبار هم نتونستن
دل منو بلرزونن! دختراییکه هر مردیحسرتیه
نگاشونوداره! از لحاظ سنیو دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور موقعیتخونوادگیهم همه جوره با
من و خونوادم جور بودن. اما چیشد که من دلم
واسهتو لرزید!؟ د لعنتیباور کن خودمم نمیدونم! تو که دهسال
از من کوچیکتری،تو که قیافتدر دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور برابر خیلیاز
دوستایرنگ و وارنگ من معمولیه! تو که تحصیالتتفعال در
حد دیپلمه! تو که مادرت، پدر بابامو در آورده ویهعمر
سردیرو به بابام و بدبختیرو به دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور مامانم بخشیده. من حتینبایدبه
تو نگاه هم میکردم! اما انگار تو منو جادو کردی.
392
تقاص
منبیاراده دنبالت کشیدهمیشم! دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور اینارو میفهمی؟! میتونی
درک کنی؟!
بابهت بهش خیرهموندم. چیداشت میگفت این؟! مونده بودم چی
جوابشو بدم که از جا بلند شد و بدون اینکه
دیگهحتینگام کنه ازم دور شد. حق با اون بود. من زیادی
خودمو گم کرده بودم. زیادیخونسرد دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور و مغرور شده بودم!
اماآخهمگه راهیبه جز اینداشتم؟! چطور نمیفهمیدمن خودم
دارم میمیرم! به سختیجلویخودمو گرفتم که
بهشنگم میمیرمواسه چشماش! که نگم قبل از دیدنشمی
شناختمش! من هم دل  دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور به خدا. به جز جریان
خونوادههامون من میترسیدماز اینکه تب تندش زود فروکش
کنه! میترسیدماز شکست تو عشق. عشق داریوش
دروغنبود، اینواز نگاش میخوندم ولیداریوشبه الابالیگری
و فساد عادت کرده بود.  دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور چطور میتونستیکعمر با
یکزن و سالم زندگیکنه. اگهیکروز پشیمونمیشد چی؟
اون وقت من میموندم ویهدل شکسته و داغون!
-زیادفکر نکن. با آرمینرفتن تویحیاطهوا بخورن.
صدایسپیدهبود که باعث شد دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور از فکرایآزار دهندهیخودم دور
بشم. با اخم بشقاب میوهام رو که تویدستم
393

بیشتر بخوانید  تصاویر برھنه تھمینه میلانی

دانلود رمان اوف تندتر بدون سانسور

خشکشده بود، رویمیزگذاشتم و گفتم:
-سپیده! تو چرا انقدر فکرت دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور منحرفه؟ من اصال ً به داریوشفکر
نمیکردم.
-اوال که خواهشا ً منو خر فرضنکن! من تو رو بزرگت کردم!
دوما من فکرم منحرف نیست. اینتوییکه دو ساعته
داریبه در حیاطو مسیریکه داریوشو دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور آرمینرفتن نگاه می
کنی!
وبا ابروش به طرف در اشاره کرد. خودم اصال ً متوجه نشده
بودم! بیخیالپنهون کاری،با غم دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور به سپیدهگفتم:
-سپیدهنمیخوام زیادباهاش صمیمیبشم. از عاشق داریوش
بودن میترسم. نمیًخوام عاشقش باشم! اصال ً … اصال
اگهاونیهروزیمنو ول کنه چی؟اگه تب تند کرده باشه چی؟
سپیدهبا لبخند دستمو گرفت و گفت:
-اینچه فکریهکه میکنی؟اون دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور واقعا ً تو رو دوست داره. به
آرمینهزار بار تا حاال گفته و ازش راهیخواسته که
بتونهتو دل تو واسه خودش جا باز کنه، ولیدل سنگ تو نرم نمی
شه. به خدا اون دوستت داره! خیلیهم زیاد. پس
انقدرشکاک نباش. بعدش هم دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور بایدیهچیزیرو بهت بگم، روابط
داریوشبا دخترایدیگهخیلیمحدود بوده! پس فکر
394
تقاص
نکنخیلیهم تنوع طلبه.
باتعجب گفتم:
-یعنیچه که محدود بوده؟!
-یعنیاینکه همشون دوست دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور اجتماعیمحسوب میشدن، به هیچ
کدومشونکاری نداشته!
باچشمایگرد شده نگاش کردم. خیاریبرداشت، مشغول پوست
کندن شد و گفت:
-اون جوریبه من نگاه نکن! آرمینبهم گفت که بهت بگم. گفت
خود داریوشنمیادچنینچیزیرو به دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور تو بگه، اما من
بهتبگم که خیالتراحت بشه. هیچارتباطینداشته تا حاال.
حتینمیتونستم حرف بزنم! خدایمن! مگه ممکنه؟ تکه ایخیار
به زور چپوند تویدهنم و گفت:
-منم وقتیشنیدمهمینشکلیشدم، چون همش فکر میکردم این
ودوستاش تا ته خط رو هم لیسمیزدن! دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور اما وقتیآرمینبهم
گفت چیزیبینشوننبوده کپ کردم! داریوشفقط دور و برش رو
پر از دخترایرنگ ووارنگمیکرده که حوصلش سر نره!
-اما … آخه …
-بله! میدونم چه مرگته! منم دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور اینیهواز دهنم در رفت جلو
395
تقاص
آرمینحیثیتممرفت ولیآرمیناصال دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور به روم نیاوردوبعدش هم
گفت داریوشعقایدمخصوص خودش رو داره.یعنی
وقتیبهم گفت داریوشنظرش در مورد بقیهدخترا چیبوده کپ
کردم! همیشهمیگفته ایندخترا امانت دست من
هستن،من تو امانت خیانتنمیکنم. دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور آرمینمیگفت بودن
دختراییکه خودشون میخواستن با داریوشارتباط
داشتهباشن، اما داریوشهمیشهمیگفته اینااالن داغن دو سهسال
دیگهمثل سگ پشیمونمیشن! دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور پس هیچوقتاینکار رو نمی
کنم.
وقتیقیافهبهت زده منو که پلک هم نمیزدم دیدگفت:
-مطمئن باش به زودیعشقیکه دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور اون به تو داره، به دل خودت هم
سرایتمیکنه و اینبدبینیازت دورمیشه.
داریوشلیاقتعشق رو داره. براییهذره شیطنتکه هر پسری
ممکنه انجام بده نمیشه کسیرو دار زد!
بیارادهیهلبخند نشست دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور گوشه لبم ولیبازم چیزینگفتم. بقیهشب
یهگوشه نشستم و به رقصیدنبقیهنگاه کردم.
آرمینو داریوشهم بعد از چند دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور دقیقهبرگشتن تو. اما قیافه
داریوشعجیبپکر بود! آخر شب بعد از شام همه سر
جاشوننشستن. آرمینوسط رفت و گفت:
396
تقاص
-طرفدارایسالسا آماده باشن.
صدایجیغو هورا بلند شد و چند دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور تا دختر و پسر آماده وسط رفتن.
منم خدایرقص سالسا بودم! اما نمیدونستم با
کیبایدبرقصم! داریوشاز جا بلند شد ویهراست رفت سمت
یکیاز دختراییکه تنهایهگوشه نشسته بود، دختره
لباسکوتاه قرمز رنگیتنش بود دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور قیافهخیلیقشنگ و ملوسیهم
داشت.در جواب پیشنهادرقص داریوشسرشو
تکونداد و با لبخند دستشو تویدست داریوشگذاشت و بلند شد.
قلبم داشت میزد تویدهنم! داریوشمیخواستبایهنفر دیگه
برقصه؟! وایخدا جون! دیدنشاز جون کندن سخت تر بود. وقتی
که دیدمدو تاییبا هم رفتنوسطو  دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور منتظر موسیقیایستادنو هر
دو تا دست دختره تو دست داریوشبود، نگاه پر عجزم کشیدهشد
سمتآرمین. جلویسپیدهوایسادو ازش تقاضا کرد. ولیسپیده
سالسابلد نبود، برایهمینهم پیشنهادشورد کرد. آرمین
اخماشودر هم کرد و رفت دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور سمت ضبط. در همون حالت با صدای
بلند گفت:
-قبول نیست! سلطان رقص دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور سالسا بیپارتنر مونده! اما باشه
طوریهم نیست. شما خوش باشین!
397

بیشتر بخوانید  سایت منگو بت 90 بدون فیلتر

دانلود رمان اوف تندتر

خواستموسیقیرو پلیکنه دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور که از جا بلند شدم. نمیخواستم لج
داریوشرو در بیارماما میخواستم بهش حالیکنم
کهمنم سالسا بلدم برقصم! میخواستم بیخیالاون دختره بشه.
نگاه داریوشمات موند رویمن دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور ، رفتم سمت آرمینوگفتم:
-تنها نمیمونی،اگه منو به پارتنریقبول داشته باشی!
آرمینبا تعجب نگام کرد و گفت:
-بلدیرزا؟!
نیازینبود آرمینبدونه سالسا  دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور رو زیرنظریکیاز بهتریناساتید
سالسا تویانگستانیادگرفتم! پس گفتم:
-ایهمچین!
آرمینذوق زده دستمو گرفت و گفت:
-ایول! پس بزن بریم.
موسیقیرو پلیکرد و منو کشید دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسوروسط. همه نرم نرم شروع کردن.
چشمم خیرهبه داریوشبود و چشم اون خیرهبه
دستایجفت شده من و آرمین. بیادیگهداریوش،بیا. آرمینانقدر
حرفه ایمیرقصیدکه مجبور شدم  دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور بیخیالدید
زدنداریوشبشم و حواسم رو بدم به آرمین. اما دلم خون بود.
تویایرانجز با رضا هیچوقت سالسا نرقصیدهبودم.
باالخره آهنگ تموم شد. همه دست و سوت و جیغمیکشیدن!
398
تقاص
نفسنفس زنون با چشم دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور دنبال داریوشگشتم، ولینبود. پارتنرش
رو دیدمکه تنها روییکیاز مبال نشسته و برای
ماهاییکه رقصیدهبودیمدست میزنه. اما خبریاز خودش نبود.
آرمینیواشکیکنار گوشم گفت:
-چه غلطیکردم رزا! امشب دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور داریوشبا چاقو میادباالیسرم.
خندمگرفت و گفتم:
-فعال ً که فکر کنم رفتهیهجا خودشو سر به نیستکنه!
-من نمیدونم چرا هیجد ًیدایادممیره اینداریوشخیلی
غیرتیه!
دوتاییبا هم خندیدمو آرمینگفت:
-دیدمشکه رفت تویباغ، دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور وسطایرقص بود. همون موقع می
خواستم تمومش کنم، چون تازه فهمیدمچه غلطی
کردم! اما نمیشد. میریدنبالش؟ االن فقط به تو نیازداره.
آهیکشیدمو گفتم:
-کجا برم آخه؟
-برو تویباغ، باهاش حرف دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور بزن تا بفهمه عمدیدر کار نبوده.
خودمممیخواستم برم پیشداریوش. با اینکه از دستش دلخور
بودم، اما نمیخواستم به خاطر اینقضیهناراحت
399
تقاص
باشه.حس آدمایمقصر رو دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور داشتم. وارد محوطهیویالشدم.
نسیمخنکیاز سمت پشت ویالو دریامیوزید. خبری
ازداریوشنبود. حدس زدم پشت ویالباشه پس ویالرو دور زدم
و اون طرف رفتم. دقیقاروییکیاز  دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور نیمکتایچوبی
روبه رویدریانشسته بود و به دریازل زده بود. نمیدونم این
چه حس عجیبیبود که دوست نداشتم ناراحتیشرو
ببینماما به درخواستش هم دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور نمیتونستم جواب مثبت بدم. حتی
آروم آروم به نیکمتنزدیکشدم. ماه فقطیهکمی،کم داشت تا
کاملبشه. شایدچیزیحدودیههفته. هر وقت ماه کامل میشد
یادممیاومد به اون شبیکه نقاشیداریوشرو
کشیدمو دلمو بهش باختم دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور زیرنور مهتاب از پشت چه تندیسی
ساخته بود! بیحرف روینیمکتکنارش نشستم و
زلزدم به دریا. نسیمیکه میوزیدباعث میشد شالم هیسر
بخوره. با دو دست شونه هامو بغل کردم. با دیدنمجا
خورداما هیچعکس دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسورخاصینشون نداد و بازم به دریاخیره
موند. زمزمه کردم:
-چرا نذاشتیرقص سالساتو ببینم؟!
آهیکشیدو سکوت کرد. گفتم:
-چرا همش فرار میکنی؟!
400

بیشتر بخوانید  جدیدترین ادرس طوفان بت Toofan Bet انفجار

رمان اوف تندتر بدون سانسور

صداشناله مانند بلند دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور شد:
-رز!
چقدردلم میخواست بگم جان دل رز؟! اما به بله ایکوتاه اکتفا
کردم. آهیکشیدو گفت:
-تو پاکی. تو زاللی. انقدر پاک، انقدرشفاف و نجیبکه من به
خودم اجازه نمیدم حتیدستتو دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور بگیرم! رز فکر می
کنیآسون بود دیدنتو،کنارآرمین؟! میدونیچقدر داشتم به
خودم فشار میآوردم؟ولیرزاومدمبیرون.
حالمن تو اون لحظه گفتن نداشت. رو به موت بودم! چیداشت
میگفت داریوش؟! ادامه داد:
-جونمداره در میاد! اما صبر میکنم، صبر میکنم تا خانومم
بشی. پس نابودم نکن! نکن با دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور من اینکارا رو. من طاقت
ندارم! چه اون پسر دوست صمیمیمباشه چه هر کسی. دیدنتو،
کناردیگرونمیکشتم رز.
محوو مات داشتم نگاش میکردم. دهنمم نیمهباز مونده بود.یهو
از جا بلند شد،جلوم پام رویماسه ها زانو زد.
گفت:
-رز من! خاک زیرپاتو به  دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور میکشم اگه مال من بمونی. بهم
قول بده دیگهاتفاقیکه امشب افتاد هیچوقت
401
تقاص
تکرارنشه! قول بده شکنجه ایکه امشب منو دچارش کردیدیگه
تکرار نکنی. قول بده رز!
قلبمداشت تند تند میزد. بیاراده شدم. بیاختیارشدم. دستمو
بردم جلو. ولیهمینکه دستم دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور بهش رسیداز جا بلند شد.یهقدم
عقب رفت و با عجز گفت:
-نه رز! نه عزیزمن! نه قشنگ من! االن وقتش نیست. بذار برای
وقتیکه مال من شدی. بذار برایوقتیکه تونستیمبدوناسترس با
هم باشیم. بذار ناب بمونه! بذار پاکبمونه.
نفسمباال نمیاومد دیگه. دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور از جا بلند شدم و دویدمسمتویال.
کاشمیدیدمچیست
آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست
حالمبد بود. همه بدنم میلرزید. نیازبه تنهاییداشتم. نیازبهیه
جاییداشتم که توش دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور داد بکشم. انقدر داد بکشم که
همهغمام ازیادمبره! مگه من چقدر توان داشتم؟! چقدر؟!
کاشمیگفتیچیست
آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست
واردویالشدم. به دو رفتم سمت پله ها و رفتم باال. تنهاییاتاقم
رونیازداشتم. اشکام رویگونه روون شدن. من عاشق داریوش
بودم. شایدبیشتراز عشقیکه دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور اون نسبت به من
402
تقاص
داشتولیتردیدداشت مثل خوره وجودمو میخورد و می
سوزوند.
بااشک و آه و ناله و بغض لباسمو در آوردم ویهدست لباس
راحتیتنم کردم. تنم بیحس دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور بود، از بس به خودم فشار
آوردهبودم دیگهجون تویتنم نمونده بود. صداهایپایینداشت
لحظه به لحظه کم و کمتر میشد. رویتخت دراز
کشیدمتا بخوابم و همه دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور چیوبرایچند ساعت هم که شده فراموش
کنم. هنوز حتیچشمم هم گرم نشده بود که تقه
ایبه در خورد. با اینفکر که سپیدهس، گفتم:
-بیاتو.
درباز شد و تویتاریکو روشن دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور اتاقیهمرد رو دیدم. از قد بلند
و حالت موهاش فهمیدمداریوشه. از جا پریدمو بی
توجهبه ظاهرم که فقطیهتیشرتو شلوارک جینتنم بود گفتم:
-چیشده داریوش؟!
بمیرمکه هنوزم نگرانش دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور میشدم! میخواستم کاریکنم از من
بیزاربشه اما هنوزم طاقت ناراحتیشونداشتم! انگار
همهتصمیماتممال چند دقیقهاول بود. داریوشبدون اینکه بهم
خیرهبشه سرشو زیرانداخت و گفت:
-رز تو از تاریکیمیترسی.  دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور بیااتاقامون رو عوض کنیمامشب.
403
تقاص
الهیاینرز فدایتو بشه که انقدر به فکرشی! نفس عمیقیکشیدم
و گفتم:
-نیازینیست،دیشبهم خوابیدم. اگه نصف شب بیدارنشم نمی
ترسم.
بهدر اشاره کرد و گفت:
-نیازه! نمیخوام اذیتبشی. دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور بروتویاون اتاق من وسایلترو
برات میارم. لباسایخودمو هم جمع کردم میارماین
جا.
-ولیداریوش!
رفتسمت کمدم و گفت:
-برو عزیزم.
آهیکشیدمو راه افتادم دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور سمت در، همون لحظه صداییکیاز
دوستایداریوشرو شنیدمکه اومده بود طبقه باال:
-داریوش؟کجاییپسر؟! کل ویالرو دنبالت گشتم، گفتن اومدی
باال. داریــــوش! بچه ها میگن دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور تا پیانونزنینمیرن!
داریوشپریدسمت در و به من که دم در بودم اشاره کرد:
-بمون تو اتاق تا صدات کنم.
سرموتکون دادم. داریوشرفت بیرونو صداشونو شنیدمکه از
پسره خواست بره پایین. دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور گفت تا چند دقیقهدیگهمی
404

رمان اوف تندتر

رهو براشون پیانومیزنه. بعد دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور از رفتن پسره، اومد تو اتاقو
گفت:
-برو عزیزمتا دوبارهیهمزاحم پیداشنشده.
چندلحظه نگاش کردم که زیرنگام کم آورد و نفسش سنگینشد.
سرشو زیرانداخت و چند بار نفس عمیقکشید.
نورمهتاب اتاق رو روشن دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور کرده بود.
آهیکشیدمو رفتم به طرف در. حرف نزنم سنگین
ترم. به سرعت وارد اتاق داریوششدم و به تختش خیرهشدم.
بالش و پتوشو میخواستیانه؟! نشستم لب تختش و
منتظرموندم تا بیاد. انگار نه دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور انگار که پایینهمه منتظرشن،یه
ربع بعد با ساک لباسام اومد. همه رو با نظم تا کرده بود
وچیدهبود تویساک. خواست ساکو باز کنه و لباسا رو دوباره
تویکمد آویزونکنه که دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور گفتم:
-ممنون داریوش. الزم نیست. صبح خودم درستش میکنم.
-نه تو بخواب! خودم درست میکنم.
-بیابرو پایینهمه منتظرن دانلود رمان اوف تندتر pdf بدون سانسور بریبراشون پیانوبزنی.
دستشرویساک خشک شد. چند لحظه کوتاه نگام کردو گفت:
-کاش توام بودی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *