سایت بازی انفجار تک بت بدون فیلتر ماه بت بابا بت آریان بت ozabet بری بت ناسا بت مل بت بدون فیلتر برنامه مگاپاری وان ایکس بت بدون فیلتر وین نود

بت 120: بدون فیلتر، آدرس اصلی، و اپلیکیشن – کلیک کنید!

برای ورود به بت 120 کلیک کنید

درگاه پرداخت مستقیم | واریز جوایز در کمتر از ۲۴ ساعت

تا ۳۰۰ % شارژ هدیه

ورود به سایت
120
اکتبر 31, 2023

دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور

دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور

دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور

دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور | دانلود رایگان رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور | دانلود رمان اوف چه بزرگه با فرمت pdf برای اندروید بدون سانسور

رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور

ببخشیدشما شغلتو دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور عوض کردی؟
ابروشوباال انداخت و گفت:
-نه! چطور؟
-مطمئنینمایشگاهماشیننداری؟
منظورموفهمید. خندید. دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور تا میخندیدگوشه چشماش چینمیخورد
و بامزه میشد. منم که حس میکردم تویدلم
لباسمیشورن! با همون خندهیبامزش گفت:
-ماشینمن همینهکه میبینی،ماشینیکه تو کیشدیدیرو
همون جا کرایهکرده بودم خانوم کوچولو.
ضربانقلبم داشت شدت دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور میگرفت. خب بسه دیگهمرتیکهچقدر
میخندی! اَه اعصابم خرد شد! برایاینکه خودمو
کنترلکنم، سمت مامان و خاله چرخیدمو گفتم:
-بهتره نیستراه بیفتیمو بقیهحرفا رو بذاریمواسه تو راه؟ جاده
شلوغشد!
خودمزودتر از بقیهپشت فرمون نشستم و ماشینرو روشن کردم.
از بچگیرضا که رانندگیبلد بود، دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور به منمیادداده
بودو راننده ماهریشده بودم. برایهمینمبه محض رفتن توی
هجده سالگیسریعتونستم گواهینامهبگیرم. رو به
سپیدهگفتم:
255
تقاص
-سپیدهبیاسوار شو دیگه.
سپیدهکه تا اون لحظه ساکت  و صامتیهگوشه ایستادهبود،
نگاهیبه داریوشو آرمینانداخت، سریبراشون تکون
دادو راه افتاد سمت ماشینکه بیادجلو بشینهکنار من. صدای
آرمینمتوقفش کرد:
-دو تاییبا اون ماشینمیاین؟چون دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور گویاخاله ها تصمیمدارنبا
هم باشن!
قبلاز اینکهسپیدهچیزیبگه مامان و خاله کیمیاراه افتادنسمت
ماشینمونو مامان گفت:
-نه آرمینجان، من و کیمیاهم دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور با رزا اینامیایم.
داریوشپریدوسط حرفشون و گفت:
-خاله جان اگه اجازه هست من و آرمینبا دخترا بیایم. شما و
مامان تویماشینمن باشین.
قیافهمامان در هم شد. قبل دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور از اینکه فرصت کنه چیزیبگه،
آرمینقدمیبهش نزدیکشد و گفت:
-خاله جونیهلحظه!
مامانناچارا ً قدمیبه از خاله کیمیافاصله گرفت و مشغول
صحبت با آرمینشد. داشتم دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور میمردم از فضولیبفهمم اینا
256
تقاص
چیدارن به هم میگن. خاله کیمیاهم رفته بود سمتداریوشو
داشتن حرف میزدن. چه خبر بودیعنی؟! وقتی
ماماناز آرمینجدا شد و اومد سمت دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور من، شیشهرو دادم پایینتا
بتونم فضولیموارضا کنم. مامان اخماش در هم بود از
شیشهخم شد داخل و طوریکه سعیمیکرد صداش به بیرون
درز پیدانکنه گفت:
-اینپسره هم خوبیادگرفته چطور دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور منو تو رودرواسیبندازه!
اصرار دارن با شما بیان! رزا من به تو و سپیدهاعتماد
کاملدارم! آرمینهم میگه رو اسم داریوشقسم میخوره! نمی
دونم از کجا فهمیدهمن روش دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور حساسم! در هر
صورت،قرار شد با هم باشین،حواستونو جمع کنین. آروم میری
رزا، خیلیهم باهاش همکالم نمیشی.
دستو پام داشت میلرزید! داریوشو آرمینآب زیرکاه! نفس
عمیقیکشیدو فقط سرمو دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور برایمامان تکون دادم.
انگارمامان هم خوب درکم میکرد که دستشو جلو آورد و گونمو
نوازش کرد. بعدش سریععقب گرد کرد و رفت سمت
ماشینخاله کیمیا. گویاخاله کیمیارانندگیبلد نبود و قراربود
مامان پشت فرمون بشینه.  دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسورسپیدهنزدیکدر جلو
257
تقاص
ایستادو ناچارا ً رو به پسرا که میخواستن عقب بشیننتعارف
کرد:
-بفرماییدجلو، من اینجوریمعذب دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور میشم.
آرمینو داریوشنگاهیبه هم انداختن و داریوشگفت:
-اشکالینداره؟
دوستداشتم خم بشم به سمت در بغلو از شیشهبرم بیرونو از
پهلویسپیدهیهنشگون بگیرمتا دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور زر مفت نزنه! اما
دیگهدیرشده بود چون سپیدهبا روییگشاده گفت:
-نه خواهش میکنم چه اشکالی!
واینشد که داریوشبه راحتیآب خوردن کنار من جا گرفت!
حاال چطور میتونستم با وجود اون رانندگیکنم؟
خدایاخودمون رو به تو میسپارم دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور نذار جوونایمردمو بفرستم ته
دره! از داخل داشبورد کاست جدیدو جنجالیمورد
عالقمرو در آوردم و تویضبط گذاشتم و صداشو تا آخر زیاد
کردم. چون مامان زودتر راه افتاده بود، جلویما بود. از
گوشهچشم نگاهیبه داریوشکردم،دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور دست راستشو از آرنج تکیه
داده بود به شیشهبسته و با ناخنش با پوست لبش
ورمیرفت. حسابیتویفکر فرو رفته بود. عصبیاز ماشین
مامان و خاله سبقت گرفتم و دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور براشون بوق زدم. بعدش هم
258

دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf

باسرعت هر چه تموم تر از دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور ماشینایدیگهسبقت گرفتم. صدای
فریدونتویماشینمیپیچید:
دستاموناگر که دوره دالمون که دور نمیشه
دلمن جز با دل تو با دلیکه جور نمیشه
داریوشدستشو جلو آورد و بدون دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور اینکه چیزیبه من بگه صدای
ضبط رویهکم، کم کرد. چپ چپ نگاش کردم و
خواستمیهگنده بارش کنم که گفت:
-رانندگیتخیلیخوبه. تسلط باالییداری!
تومیخایمَرمَر قلبت آب شه با گرمایعشقم
دلتاز سنگ عزیزمسنگیکه صبور نمیشه
نفسموبا شتاب فرستادم دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور بیرونو گفتم:
-حاالیعنیبایدبرایتعریفیکه کردیازت تشکر کنم؟
سرشوبه پشت صندلیتکیهداد. پاهایبلندشویهکم تو جاش جابه
جا کرد و با چشم بسته گفت:
-نه نیازیبه تشکر نیست.یهکم باهام مدارا کنیکافیه!
فاصــــــــــلهها فاصله ها دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور اونو به من برسونید
فاصــــــــــلهها فاصله ها درد منو نمیدونید
فرمونرو دو دستیچسبیدمو کمیاز سرعتم کم کردم. مامان بد
جور داشتپشت سرم چراغ میزد و اینیعنی
259
تقاص
تهدیدمحض!
باصدایآرومیغر غر کردم:
-بسه دیگهزبون نریز.
چندلحطه ایتو سکوت غرق دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور صدایگیتاریشدم که از ضبط
پخش میشد. داریوشبدون اینکه چشماشو باز کنه
لبخندکمرنگیزد. از تویآینهنگاه به عقب کردم، سپیدهمعذب
گوشه صندلینشسته بود و دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور به بیرونخیرهشده بود،
دستشمزده بود زیرچونش. تا حاال انقدر بیسر و صدا ندیده
بودمش، آرمینهم البته دست کمیاز اون نداشت و
جفتشونغرق مناظر شده بودن.دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور با احساس سنگینینگاهیدل از
آینهکندم. داریوشچشماشو باز کرده بود و بی
پرواخیرهشده بود بهم. چقدر محتاج ایننگاه بودم فقط خدا می
دونست!
بردناسم تو ازیادکاریهکه خیلیسخته
دلتو نقشیهقلبه که تو آغوش درخته
یهبار با ناز پلک زدم و گفتم:
-خوشگل ندیدی؟
بازملبخند زد ولیهیچینگفت.یهدفعه دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسوردستشو جلو آورد و صدای
ضبط رو زیادکرد. حرکت لباشو میدیدمکه داره
260
تقاص
بافریدونزمزمه میکنه:
تودلم همیشهجاته همیشهدلم باهاته
یادمن هر جا که باشیمثل سایهپا به پا ته
قلبمداشت مثل چیمیزد. نزن دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور لعنتینزن! به نفس نفس افتاده
بودم و داریوشبیتوجه به من غرق آهنگ بود.
شایدهم غرق من به آهنگگوش میکرد!
فاصــــــــــلهها فاصله ها اونو به من برسونید
فاصــــــــــلهها فاصله ها درد منو نمیدونید
همینکه آهنگ تموم شد با هول دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور و استرس ضبط رو خاموش
کردم. همینیکیحسابیباعث شده بود دست و پامو گم
کنم. با اینکه هیچیاز احساسات داریوشنمیدونستم، هیچهم
سر از کاراش در نمیآوردم اما دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور همیننگاه ها و بعضا
تیکههایظریفشدیوونممیکرد. تصمیمگرفتمیهکم اذیتشکنم،
نمیشه که فقط اون منو اذیتکنه! تو آینهبه
آرمیننگاه کردم و بلند گفتم:
-آرمینتو چطوریبا داریوشانقدردانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسورصمیمیشدی؟
آرمینچشم از مناظر بیرونگرفت، به چشمایمن تو آینهخیره
شد و با خنده و گفت:
-خودمم نمیدونم.یکدفعه دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور ایپیشاومد حاال هم پشیمونم.
261
تقاص
داریوشکه میدونست آرمینشوخیمیکنه، از طرفیفهمیده
بود میخوام کرم بریزم،پوزخندیزد و گفت:
-اتفاقا ً آب منم با اینتوییهجوینمیره. دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور زیادیبچه مثبته.
انگار از مادر فقط شیرپاستوریزهخورده.
لجمگرفت و گفتم:
-خوش به حال زنت آرمین! به نظر من که خوشبخت ترینزن
دنیامیشه. تو خیلیپسر خوبیهستی! پسر
پاستوریزهاینروزا کیمیاست!
بعدقبل از اینکه بفهمم میخوام دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور چه غلطیبکنم، به عادت
همیشگیمگفتم:
-خدا قسمت ما هم بکنه!
آرمینبیچارهاز بیپردگیمن سرخ دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور شد اما داریوشسریعنکته
یحرفمو گرفت و گفت:
-شما فکر نمیکنیواسه اینجور دعایهکم دیرشده؟ فکر کنم،
البته فکر کنم گفتینامزد داری! نکنه پسر خوبی
نیستکه داریآرزوییکیدیگشومیکنی؟ دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور یاشایدهم دروغ
گفتی!
وایبر من که خودم، خودمو لو دادم! با تته پته گفتم:
262

بیشتر بخوانید  سن ویوین vivian saliba زیباترین پوکر باز دنیا

دانلود رمان اوف چه بزرگه بدون سانسور

-خب چرا! ولیاون … اونم مثل دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور بقیهس دیگه.یهخرده سر و
گوشش میجنبه.
اومدمابروشو درست کنم تازه زدم چشمشم کور کردم! با عجز به
سپیدهنگاه کردم و دیدمداره ریزریزمی
خنده! اونم طرفدار ایندو نفر شده بود و ترجیحمیداد من کم
بیارم! عوضی! داریوشبا پوزخند دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور گفت:
-یعنیواقعا ً با وجود داشتن تو بازم شیطونه؟چقدر بیلیاقت!
واقعا ً حیفتو نیسترزا؟
داشتمکم میآوردم. اعصابم حسابیبه هم ریختهبود. میخواستم
هر چه زودتر اون بحث اعصاب دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور خرد کن رو تموم
کنم. برایهمینمبا غیظگفتم:
-نه پس! تو خوبی! میخوایبیامزن تو بشم؟!
صورتداریوشپر از بهت شد. آه آرمینهم پشت سرم انقدر بلند
بود که بتونم بشنوم. سپیدههم داشت با چشمای
گردشده نگام میکرد! خودمو دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور انقدر رک باور نداشتم! کم کم روی
صورت بهت زده داریوشیهلبخند تلخ نشست، تلخ
تلخ! اما چیزینگفت. سعیکردم بحثو جمع کنم و جمعو از اون
حالت خارج کنم:
263
تقاص
-رضا هر چیکه باشه، من دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور خیلیدوستش دارم. پسرایایندوره
زمونه همشون سر و گوششون میجنبه.
آرمینهم به کمکم اومد و گفت:
-نه رزا. همشون هم اینطورینیستن. مثال ً من در طول عمرمیه
دوستهم نداشتم! حاال من دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور هیچی،هستن
خیلیاز پسرا که شیطنتمیکنن، اما آدمیتازیادشوننرفته! به
نظرم اونا واقعا ً آدمایقابل اعتمادیهستن. بعدشم
هرآدمیتا ازدواج میکنه، دیگهفقط بایدحواسش به همسرش
باشه نه اینکهیهنفرو عقد دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور کنه،صد تا رو … ال اله اال
ا!…
-منم که میگم زن تو خیلیخوشبخته.
داریوشبا اخمایدر هم رو به سپیدهگفت:
-سپیدهچرا خاله شیالنیومدن؟
بعدازیهساعت تازه دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور صدایسپیدهرو هم شنیدیم! ایندختریه
مرگش شده بود!
-مامان من کار داشت، نمیتونست بیادولیبرادرم محمود آباده.
آرمینقبل از من و داریوشبه دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور حرف اومد و گفت:
-برادرت؟
سپیدهاز گوشه چشم نگاهیبه آرمینانداخت و گفت:
264
تقاص
-آره برادرم سام با پسر دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور خالم و دوستاشون اون جان.
اینبار داریوشپرسید:
-پسر خالت؟یعنیداداش رزا؟ مگه رزا تک فرزند نیست؟
وا! مگه خودماللم که از سپیده دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور میپرسه! اوه اوه! اینچیگفت؟!
من نگفته بودم بهشون داداش دارم. البته نگفته
بودممکه تک فرزندم، اما االن لو میرم! میدونــــــــــم!االن
حیثیتمبه فنا میره! سپیده دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور که هنوز خونسردی
خودشواز دست نداده بود گفت:
-نه، هم من هم رزایهداداش بزرگ تر داریمکه البته همسنم
هستن.
داریوشدستیتویموهاش که دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور ریختهبود رویچشماش کشید،
همشونو با هم داد باال و با صدایآرومیپرسید:
-نامزد رزا هم باهاشونه حتماً.
سپیدههم دیگهداشت کم میآورد. خودش فهمیدگاف داده، به
زحمت گفت:
-آره …یعنینه! اصال ً نمیدونم.
نگاهداریوشبا بدبینیچرخیدسمت من. آرمینهم نگاهش بینمن
و سپیدهو داریوشچرخ دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور میخورد. با کالفگی
گفتم:
265
تقاص
-اصال ً چه بحثیه! اَه!
قبلاز اینکه کسیفرصت کنه چیزیبگه، صدایموسیقیالیتی
تویماشینپخش شد دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور و داریوشدستشو داخل
جیبشلوارش کرد و گوشیموبایلشرو در آورد. آخ چقدر دلمیه
دونه موبایلمیخواست. ولیبابا برام نمیخرید.
تازهبازار موبایلداشتن گرم شده بود و بابا برایخودش و مامان
و رضا خریدهبود. به منم دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور گفته بود وقتیرفتی
دانشگاه! اوف! بیاختیارگوشامو تیزکردم تا از مکالمه داریوش
سر در بیارم. نکنه بازمدوستاش …
-باشه همینجلوتریهقهوه دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور خونه س.
…-
-شما االن دقیقاکجا هستینمگه؟
…-
-خب مایهکم جلو افتادیم. حدودا ً پنج دقیقهدیگهمیرسینبه ما.
اسم قهوه خونه رو برات دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور مسیجمیکنم.
بعداز اینحرف قطع کرد و رو به من گفت:
-مامان اینابودن، خستن. گفتنیهجا وایسیم. بعد از اینپیچیه
قهوه خونه س. چون کنار رودخونه س فضایخوبی
داره. نگه دار.
266

بیشتر بخوانید  سایت شرط بندی با واریز مستقیم همراه با درگاه آنلاین

دانلود رمان اوف چه بزرگه

بعداز پیچجاییکه گفته بود رو دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور دیدم. راهنما زدم و کنار کشیدم
اما هیچیدر جواب حرفاش نگفتم. همه از ماشین
پیادهشدیم. ساعت نه و نیمصبح بود. با دیدنرودخونه خروشان،
هوس کردم آبیبه دست و دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور صورتم بزنم. آرمینو
داریوشداشتن با هم پچ پچ میکردن. قیافهداریوشدر هم بود
ولیآرمینسعیداشت چیزیرو با هیجانبهش
حالیکنه. بیتوجه به اونا به سپیدهگفتم میرم لب رودخونهو
راه افتادم اون سمت. خیلیهم دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور شلوغ نبود، آب خنک
انگاراعصابم رو هم آروم کرد. وقتیبرگشتم، مامان ایناهم اومده
بودن و همشون با هم نشسته بودن روییکیاز
تختاکه از رودخونهیهکم فاصله دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور داشت. رفتم طرفشون و با
هیجانگفتم:
-بیاینلب آب. اون جا نشستینبرایچی؟
مامانبیتوجه به حرفم با اخم گفت:
-اینبود آروم رفتنت؟ پا رو دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور میذاریرویگاز د برو که رفتیم؟!
نشستملب تخت. خم شدم و گونشو صدا دار بوسیدمو گفتم:
-به من میگن رزا شوماخر! چیفکر کردی؟! هیچمترس!
رانندگیدر حد بنز!
267
تقاص
مامانچپ چپینگام کرد و صورتشو دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور چرخوند سمت آرمین،منم
چشمام رفت سمت داریوشکه داشت با لبخندی
محونگام میکرد.
-خاله! تو نبایدچیزیبهش میگفتی؟! حاال اینبچه س!
دلاز نگاه بازیبا داریوشکندم و اعتراض کردم:
-ا مامان!
آرمینهم به جانبداریاز من چون دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور مخاطب هم قرار گرفته بود
گفت:
-همون اول فقطیهکم تند رفت دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور خاله جان، بعدش خودش زود
سرعتشو کم کرد.
-د آخه من دختر خودمو خوب میشناسم.
اومدنگارسون و آوردنیهسینیچاییبه غر غرایمامان پایان
داد. باز نگام رفت سمت داریوش. برعکس مسافرت
کیشکه خیلیمیگفت و میخندیدو ریلکسبود، اینبار خیلی
عبوس و غمزدهشده بود و هر دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور از گاهیچنان نگام
میکرد که دست و دلم میلرزیدو حاضر بودم همه چیزموبدم تا
اون نگاه برایهمیشهبه من تعلق داشته باشه ولی
حیفکه ایننگاه تا حاال به خیلیاز دخترایدیگههم دوخته شده
بود. مامان استکانیچاییریختو دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور به دستم داد.
268
تقاص
موقعگرفتن استکان باز نگاه بیارادم با نگاه داریوشتالقیکرد
و دوباره همون حالت تو من دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور ایجادشد. طوریکهیهو
دستمشل شد و فنجون چاییرویپام ریخت. خدا رو شکر خیلی
داغ نبود ولینمیدونم چرا کولیبازیدر آوردم و
بافریادگفتم:
-سوختم. وایسوختم!
مامانو خاله به تکاپو افتادن دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور ولیداریوشتویهچشم به هم زدن
بلندم کرد و به حالت دو منو کنار رودخونه برد و پامو
توآب خنک رودخونه فرو کرد. سوز شدیدینداشتم اما پام که
خنک شد انگار دلمم خنک شد.
سرموباال آوردم و تو عمق دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور چشمایآبیشخیرهشدم. نگاش پر بود
از نگرانیو به پام خیرهشده بود. وقتینگامو حس
کرد،نگاشو سر داد روینگام، لبمو با زبون تر کردم و از تهدلم
گفتم:
-ممنون.
لبخندنشست رویصورتش. لبخندیکه جذابیتشرو دو چندان می
کرد. با صدایآروم گفت:
-خواهش میکنم. پات میسوزه؟ دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور اگه میسوزه برگردیمتهران و
بریمدرمانگاه.
269

رمان اوف چه بزرگه

باهمه صداقتم گفتم:
-نه خوبه. من الکیداد و هوار راه دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور انداختم، چیزینشده بود که!
صدایمامان رو از فاصله نزدیکشنیدم:
-چیشدیدختر؟ خوبیرزا؟! پاتو ناقص کردی؟! بازم سر به
هوایی؟! من چیکار کنم از دست تو؟
ماماندرست پشت سرمون بود. داریوشسریعولم کرد و با
فاصله از من ایستاد. با دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور خنده چرخیدمسمت مامان،
سپیدههم کنارش بود و با نگرانینگام میکرد. گفتم:
-خوبم مامان! داریوشنجاتم داد.
مامانبرایاولینبار نگاه بیکینهایبه داریوشکرد و گفت:
-ممنون پسرم، لطف کردی. دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور من که هول شده بودم، نمیدونستم
چیکار بایدبکنم!
نهتنها من که داریوشهم جا خورد. داریوشبرایاینکه تعجبش
پیدانشه، سرشو زیرانداختو گفت:
-خواهش میکنم! کارینکردم.
ماماننشست کنارم، پامو نگاه کرد و گفت:
-خوبی؟!
پامویهکم تکون دادم و  دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور گفتم:
270
تقاص
-خوبم مامان، خیلیداغ نبود.
-خب خدا رو شکر! امانتیفرهادییهخط بهت دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور بیفتهبابات منو
سه طالقه میکنه!
پشتچشمینازک کردم و دور از چشم داریوشیواشگفتم:
-آره! هیشکیهم نه و بابا فرهاد! حاال دیگهخوب میدونم دلیل
مجنون بازیهاش چیه! بایدیهذره سر به سرشبذارم.
مامانبا چشمایخندونش دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور اعتراض کرد:
-رزا!
قبلاز اینکه وقت کنم چیزیبگم خاله کیمیااز پشت سر گفت:
-همه چیمرتبه؟
مامانبرگشت و گفت:
-آره خوبه!
-خب پس بیاماشینتوجا به جا کن! گویابد جاست. مردم
ماشینشونگیرمیکنه بهش.
مامانسریعاز جا پریدو گفت:
-سوییچکو رزا؟
-تو کیفمه،رویتخت.
بعداز رفتن مامان سپیدهجلو دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور اومد و دم گوشم گفت:
-چطور بود؟!
271
تقاص
کمنیاوردمو در جوابش گفتم:
-نگاه بازیشما چطور؟ خوردیآرمینواز بس دیدشزدی!
سپیدهدر جا سرخ شد دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور و جیغکشید:
-رزا!
-مرض! حرف میزنیاینمجوابته!
ازجا بلند شد و در حالیکه ازمون دور میشد گفت:
-همون بهتر که تنهات بذارم دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور، شعور نداریتو!
ریزریزخندیدمو خونسردانه اونیکیپامو هم فرو کردم تویآب
خنک. داریوشدوباره نشست کنارم و گفت:
-واقعا ً خوبییاواسه اینکه دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور دیگرانونگران نکنیگفتیخوبم؟!
-نه اینکه نسوخته باشه ها،یهخرده سوخت ولیاالن …
بدونتوجه به حرف من دستشو جلو آورد، مچ پامو گرفت توی
دستش و از آب کشیدشبیرونوبیتوجه به من گفت:
-تو که درست حرف نمیزنی.یهبار میگیسوخت،یهبار می
گینه! بذار خودم ببینم.
سریعپامو کنار کشیدم.یهکم دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور از جاپرید،چند لحظه سکوت کردو
بعد سعیکردیهجوریجو رو عوض کنه، پس با خنده گفت:
-تو از منم سالم تری.
لبموکج کردم و گفتم:
272
تقاص
-دلت میخواست کهیهبالییسرم دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور بیاد؟نه؟
داریوشنگاهیعمیقبه چشمام انداخت و با مهربونیگفت:
-اینچه حرفیه؟تو همه …
بقیهحرفشو خورد. چند لحظه دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور با عجز سکوت کرد بعد مشتشو
کوبیدرویسنگریزههایرویزمینو غرید:
-ایخــــــدا!
چناناز ته دل خدا رو صدا زد که بغض تو گلوم نشست. می
خواست با من طور دیگهایحرف بزنه ولیمیدونستم که
نامزدداشتن من جلوشو میگیرهو  دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور عذابش میده. تو همینافکار
بودم که صدایآرمیناز جا پروندم:
-بریمبچه ها؟ دیره.
داریوشکه کنار من زانو دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور زده بود بلند شد و گفت:
-بشینمن میرم کفشاتو بیارم.
کفشامهمون جا کنار تخت جا مونده بودن. با رفتن داریوشآرمین
جاشو گرفت دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور و گفت:
-چطوریدختر پر دردسر!
اخمکردم و گفتم:
-فحش دادی؟! جوابتو بدم؟
آرمینغش غش خندیدو گفت:
273
تقاص
-من بیجا بکنم! با چه دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور جرأتیمیتونم به شما توهینکنم
پرنسس؟!
پشتچشمینازک کرد و گفتم:
-بله! دیگهتکرار نشه ها!
-حاال نگفتیخوبی؟
-خوبم میبینیکه!یهچیزیرو دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور همیشهیادتباشه! من تا وقتی
که زبونم کار کنهیعنیخوبم.
ابروییباال انداخت و گفت:
-پس انشاا… همیشهزبونت کار کنه خانوم زبون دراز امایهذره
کمتر اینداریوشرو اذیتکن. دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور آخه …
قبلاز اینکه فرصت کنه جملشو تموم کنه داریوشبا کفشام
برگشت. داشتم میمردم ببینمآرمینچیمیخواست
بگه! اما دیگهفایدهاینداشت دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور چون آرمینهمینطور که میرفت
سمت ماشیناگفت:
-زود بیاین.
کفشامواز دست داریوشگرفتم دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور و پوشیدم. خواستم بیتوجه به
داریوشراهمو بکشم و برم اما صدایداریوشمتوقفم
کرد:
-رز!؟
274

بیشتر بخوانید  ثبت نام و ورود به سایت برد بت

رمان اوف چه بزرگه pdf

برگشتمو خیرهینگاش شدم دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور. انگار همه آرزوهامو تو نگاه اون
جستجو میکردم. قلبم کم کم داشت باهاش مهربون
میشد. داشتم کم میآوردم! لحظات کوتاهیبهش خیرهموندم تا
اینکه اون طاقت نیاورد. سرش دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور رو پایینانداخت و
بعداز کشیدننفس عمیقیبا صدایخیلیخیلیآرومیگفت:
-هیچی!
آبدهنمو قورت دادم و خواستم چیزیبگم که مهلت نداد و به
سرعت از کنارم رد شد.
ماماناصرار داشت به خاطردانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور پام پشت فرمون نشینماما من
اصرار کردم و بدون توجه به غر غراش سوار ماشینشدم.
داریوشو آرمینو سپیدههم به شکل قبل سوار شدن. ماشینو
روشن کردم. حس و حالم خیلیبهتر از لحظه اولیبود
کهداریوشودیدهبودم. از درون احساس شعف میکردم. مامان
زودتر از ما راه افتاد، منم خواستم حرکت کنم کهیهو
دختریکنار شیشهیداریوشاومد دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور و با فریاد،با ته لهجه
اصفهانیگفت:
-وایعزیزمتویی؟دلم براتیهذره شده بود! تو کجا اینجا کجا؟
بابهت چرخیدمسمت داریوش! رنگشیهدرجه سفیدترشده و به
دختره خیرهمونده بود ولیهیچینمیگفت. دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور این
275
تقاص
کیبود دیگهخدا؟! دختر خوشگلیبود دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور،یهقشنگیذاتیداشت و
لوازم آرایشخیلیهم توش دخیلنبود! احساس
کردمنفسم به راحتیباال نمیاد. دختره دستشو جلویصورت
داریوشتکون داد و گفت:
-داریوش! کجایی؟! چرا منگ دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور شدی؟! خیلیوقته خبریازت
نیست! همه بچه ها دلتنگت شدن. بیشعورداریمیری
شمالصدات در نمیاد؟بیابا اکیپخودمون! طناز و رویاو ملیناو
مریمو احسان و شاهرخ و  دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور سعیدو نویدهم هستن.
همهببیننتشاخ در میارن. دوستاتم بیار.
اینوکه گفت تازه کلشو خم کرد تو ماشینو به من که مثل مجسمه
خشک شده بودم و سپیدهو آرمینکه دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور خبر از
حالشوننداشتم، سالم کرد. داریوشچرخیدسمت من، همینکه
حال خرابمو دیداخماشیهودر هم شد چرخید
سمتدختره و با تندیگفت:
-خانم من دیگهشما رو به جا نمیارم.
دخترکه حرف داریوشرو به مسخرگیبرداشت کرده بود،خندید
و گفت:
-ایناقال! حاال برایمن نقش دانلود رمان اوف چه بزرگه pdf بدون سانسور بازیمیکنی؟خیلیخب! حاال که
میخوایخودمو معرفیمیکنم. من شریهستم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *